logo

 

 

Slide background

STANISŁAW CELEGRAT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MARKI k. WARSZAWY

Slide thumbnail

STANISŁAW CELEGRAT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MARKI k. WARSZAWY

Rozbiórka wiaty – zrób to dobrze!

Niejednokrotnie zdarza się, że na naszej posesji stoi jakaś rozpadająca stara wiata, prowizorycznie postawiona komórka czy inna forma lekkiej zabudowy, która wyraźnie psuje nam kompozycje naszego ogródka.

Z pozoru sprawa wydaje się prosta – konstrukcja lekka, prosta do rozbiórki, jej demontaż nie powinien zająć nam więcej niż jedno popołudnie. Nie jest tak do końca. Chcąc postępować zgodnie z przepisami, tego typu prace rozbiórkowe podlegają odpowiednim przepisom.

W pierwszej kolejności winni jesteśmy ustalenia, z jakim rodzajem obiektu budowlanego mamy do czynienia.

W tym celu musimy sięgnąć do art. 3 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr poz. 414 z późn. zm. – dalej również jako ustawa):
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3) budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (…)”.

Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane w przypadku kiedy mamy do czynienia z obiektami i urządzeniami budowlanymi, na których budowę nie jest wymagane przez przepisy pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami ustawy nie zawiera ona wyczerpującego wyliczenia obiektów, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa posługuję się negatywnym wyliczeniem inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę vide art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Bezwzględny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę został określony w art. 6 i 7 ustawy i obejmuje on przedsięwzięcia, które:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • dla robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z cytowaną ustawą, nie wymaga pozwolenia a wyłącznie zgłoszenia, rozbiórka:

 • budynków i budowli – które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz, które nie są objęte ochroną konserwatorską (o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości);
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki;
 • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Natomiast pozwolenie na rozbiórkę będzie nam potrzebne, gdy będziemy przystępowali do rozbiórki:

 • „budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską,
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej,
 • budynki i budowle o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości,
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
 • wpisane do rejestru zabytków,
 • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznane za pomnik historii,
 • znajdują się w parku kulturowym podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”.

Katalog dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, może różnić się w zależności od omawianego przypadku, jednakże podstawowymi dokumentami potrzebnymi nam do rozbiórki wiaty będą:

 • zgłoszenie zamiaru rozbiórki,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • dokumentacją strzałową (w przypadku używania metody wybuchowej),
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Właściwymi organami do załatwienia tego typu sprawy jest:

 • starostwo powiatowe;
 • urząd wojewódzki;
 • urząd dzielnicy;
 • urząd miasta na prawach powiatu.

Rozbiórka wiaty
– zrób to dobrze!

Niejednokrotnie zdarza się, że na naszej posesji stoi jakaś rozpadająca stara wiata, prowizorycznie postawiona komórka czy inna forma lekkiej zabudowy, która wyraźnie psuje nam kompozycje naszego ogródka.

Z pozoru sprawa wydaje się prosta – konstrukcja lekka, prosta do rozbiórki, jej demontaż nie powinien zająć nam więcej niż jedno popołudnie. Nie jest tak do końca. Chcąc postępować zgodnie z przepisami, tego typu prace rozbiórkowe podlegają odpowiednim przepisom.

W pierwszej kolejności winni jesteśmy ustalenia, z jakim rodzajem obiektu budowlanego mamy do czynienia.

W tym celu musimy sięgnąć do art. 3 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr poz. 414 z późn. zm. – dalej również jako ustawa):
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3) budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (…)”.

Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane w przypadku kiedy mamy do czynienia z obiektami i urządzeniami budowlanymi, na których budowę nie jest wymagane przez przepisy pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami ustawy nie zawiera ona wyczerpującego wyliczenia obiektów, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa posługuję się negatywnym wyliczeniem inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę vide art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Bezwzględny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę został określony w art. 6 i 7 ustawy i obejmuje on przedsięwzięcia, które:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • dla robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z cytowaną ustawą, nie wymaga pozwolenia a wyłącznie zgłoszenia, rozbiórka:

 • budynków i budowli – które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz, które nie są objęte ochroną konserwatorską (o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości);
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki;
 • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Natomiast pozwolenie na rozbiórkę będzie nam potrzebne, gdy będziemy przystępowali do rozbiórki:

 • „budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską,
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej,
 • budynki i budowle o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości,
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
 • wpisane do rejestru zabytków,
 • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznane za pomnik historii,
 • znajdują się w parku kulturowym podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”.

Katalog dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, może różnić się w zależności od omawianego przypadku, jednakże podstawowymi dokumentami potrzebnymi nam do rozbiórki wiaty będą:

 • zgłoszenie zamiaru rozbiórki,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • dokumentacją strzałową (w przypadku używania metody wybuchowej),
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Właściwymi organami do załatwienia tego typu sprawy jest:

 • starostwo powiatowe;
 • urząd wojewódzki;
 • urząd dzielnicy;
 • urząd miasta na prawach powiatu.

Obsługa prawna firm, spółek i klientów indywidualnych w Warszawie i Lublinie

Kancelaria Prawna

Kompleksowe wsparcie prawne dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz Lublina

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Celegrat z siedzibą w Markach k. Warszawy jest miejscem oferującym poufność oraz maksymalny profesjonalizm wśród dostępnych usług prawniczych.

Szerokie spektrum działalności oraz wysoki poziom specjalizacji zapewnia rzetelną i pełną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań oferujemy Państwu objęcie swoją opieką na terenie Warszawy i okolic, a także na terenie Lublina. Jeżeli Państwa celem było znalezienie prawnika, u którego otrzymacie Państwo ochronę i pomoc, a także, który w obiektywny oraz uczciwy sposób spojrzy na Wasz problem, to trafiliście Państwo w dobre miejsce!

Kancelaria Prawna

Kompleksowe wsparcie prawne dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz Lublina

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Celegrat z siedzibą w Markach k. Warszawy jest miejscem oferującym poufność oraz maksymalny profesjonalizm wśród dostępnych usług prawniczych.

Szerokie spektrum działalności oraz wysoki poziom specjalizacji zapewnia rzetelną i pełną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań oferujemy Państwu objęcie swoją opieką na terenie Warszawy i okolic, a także na terenie Lublina. Jeżeli Państwa celem było znalezienie prawnika, u którego otrzymacie Państwo ochronę i pomoc, a także, który w obiektywny oraz uczciwy sposób spojrzy na Wasz problem, to trafiliście Państwo w dobre miejsce!

Prawna obsługa Klientów indywidualnych

​Zakres czynności Kancelarii Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

Obsługa prawna firm, spółek i przedsiębiorstw w Warszawie

​Obsługa przedsiębiorców – Kancelaria Radcy Prawnego – Stanisław Celegrat

Specjalizacje i zakres pomocy prawnej

Zakres świadczonych usług w ramach ochrony prawnej Kancelarii

Obsługa prawna dla warszawskich firm, mieszkańców Warszawy i okolic

Sporządzanie pism procesowych oraz innych dokumentów:

 • pozwy,
 • odwołania,
 • apelacje,
 • skargi w sprawach administracyjnych,
 • umowy,

Doradztwo prawne:

 • porady prawne,
 • opinie prawne,
 • konsultacje,
 • analizy.

Reprezentacja Klientów przed sądem oraz innymi organami:

 • postępowanie w I i II instancji,
 • postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed sądem administracyjnym,
 • postępowanie przedsądowe przed wszystkimi podmiotami,
 • udział w negocjacjach.

Misja Kancelarii

Stanisław Celegrat – prawnik dla Ciebie i Twojej firmy

Nasza misja i prawnicze doświadczenie

Bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak i firm oraz spółek, zdobywane od pierwszych lat prowadzenia praktyki, gwarantuje profesjonalizm, a także wysoki stopień rzetelności świadczonych usług.

W prowadzonych sprawach i obsłudze Klientów, na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i jego problem. W swojej pracy jesteśmy partnerem naszych Klientów, starając się pomóc im ze wszystkich sił, tak aby po zakończeniu całego procesu czuli, że zostali otoczeni opieką, a ich problemy przejął rzetelny prawnik. Zachęcamy naszych Klientów do zadawania każdego pytania po to, żeby wszelkie wątpliwości zostały za drzwiami Kancelarii.

Naszą misją jest pomoc, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia swojej sytuacji. Kierując się chęcią  szerzenia wiedzy na temat prawa, istnieje możliwość spotkania w siedzibie Kancelarii w Markach lub u Klienta na terenie Warszawy lub Lublina.

Nasza misja i prawnicze doświadczenie

Bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak i firm oraz spółek, zdobywane od pierwszych lat prowadzenia praktyki, gwarantuje profesjonalizm, a także wysoki stopień rzetelności świadczonych usług.

W prowadzonych sprawach i obsłudze Klientów, na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i jego problem. W swojej pracy jesteśmy partnerem naszych Klientów, starając się pomóc im ze wszystkich sił, tak aby po zakończeniu całego procesu czuli, że zostali otoczeni opieką, a ich problemy przejął rzetelny prawnik. Zachęcamy naszych Klientów do zadawania każdego pytania po to, żeby wszelkie wątpliwości zostały za drzwiami Kancelarii.

Naszą misją jest pomoc, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia swojej sytuacji. Kierując się chęcią  szerzenia wiedzy na temat prawa, istnieje możliwość spotkania w siedzibie Kancelarii w Markach lub u Klienta na terenie Warszawy lub Lublina.

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy
logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r. | Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata | 05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron