logo

 

 

Slide background

BLOG

Slide background

BLOG

Blog

Prowadzony przez kancelarię blog jest miejscem, które spełnia pierwszoplanową rolę jaka przyświecała przy tworzeniu tej instytucji – działalności pro bono i niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Zachęcamy do śledzenia wpisów zamieszczanych na niniejszym blogu, jest to idealna okazja do nieodpłatnego uzyskania wiedzy zdobywanej przez lata w toku całej pracy zawodowej.

Rozbiórka wiaty – zrób to dobrze!

Niejednokrotnie zdarza się, że na naszej posesji stoi jakaś rozpadająca stara wiata, prowizorycznie postawiona komórka czy inna forma lekkiej zabudowy, która wyraźnie psuje nam kompozycje naszego ogródka.

Z pozoru sprawa wydaje się prosta – konstrukcja lekka, prosta do rozbiórki, jej demontaż nie powinien zająć nam więcej niż jedno popołudnie. Nie jest tak do końca. Chcąc postępować zgodnie z przepisami, tego typu prace rozbiórkowe podlegają odpowiednim przepisom.

W pierwszej kolejności winni jesteśmy ustalenia, z jakim rodzajem obiektu budowlanego mamy do czynienia.

W tym celu musimy sięgnąć do art. 3 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr poz. 414 z późn. zm. – dalej również jako ustawa):
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3) budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (…)”.

Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane w przypadku kiedy mamy do czynienia z obiektami i urządzeniami budowlanymi, na których budowę nie jest wymagane przez przepisy pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami ustawy nie zawiera ona wyczerpującego wyliczenia obiektów, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa posługuję się negatywnym wyliczeniem inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę vide art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Bezwzględny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę został określony w art. 6 i 7 ustawy i obejmuje on przedsięwzięcia, które:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • dla robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z cytowaną ustawą, nie wymaga pozwolenia a wyłącznie zgłoszenia, rozbiórka:

 • budynków i budowli – które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz, które nie są objęte ochroną konserwatorską (o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości);
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki;
 • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Natomiast pozwolenie na rozbiórkę będzie nam potrzebne, gdy będziemy przystępowali do rozbiórki:

 • „budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską,
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej,
 • budynki i budowle o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości,
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
 • wpisane do rejestru zabytków,
 • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznane za pomnik historii,
 • znajdują się w parku kulturowym podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”.

Katalog dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, może różnić się w zależności od omawianego przypadku, jednakże podstawowymi dokumentami potrzebnymi nam do rozbiórki wiaty będą:

 • zgłoszenie zamiaru rozbiórki,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • dokumentacją strzałową (w przypadku używania metody wybuchowej),
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Właściwymi organami do załatwienia tego typu sprawy jest:

 • starostwo powiatowe;
 • urząd wojewódzki;
 • urząd dzielnicy;
 • urząd miasta na prawach powiatu.

Rozbiórka wiaty
– zrób to dobrze!

Niejednokrotnie zdarza się, że na naszej posesji stoi jakaś rozpadająca stara wiata, prowizorycznie postawiona komórka czy inna forma lekkiej zabudowy, która wyraźnie psuje nam kompozycje naszego ogródka.

Z pozoru sprawa wydaje się prosta – konstrukcja lekka, prosta do rozbiórki, jej demontaż nie powinien zająć nam więcej niż jedno popołudnie. Nie jest tak do końca. Chcąc postępować zgodnie z przepisami, tego typu prace rozbiórkowe podlegają odpowiednim przepisom.

W pierwszej kolejności winni jesteśmy ustalenia, z jakim rodzajem obiektu budowlanego mamy do czynienia.

W tym celu musimy sięgnąć do art. 3 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr poz. 414 z późn. zm. – dalej również jako ustawa):
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3) budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (…)”.

Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane w przypadku kiedy mamy do czynienia z obiektami i urządzeniami budowlanymi, na których budowę nie jest wymagane przez przepisy pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami ustawy nie zawiera ona wyczerpującego wyliczenia obiektów, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa posługuję się negatywnym wyliczeniem inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę vide art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Bezwzględny wymóg uzyskania pozwolenia na budowę został określony w art. 6 i 7 ustawy i obejmuje on przedsięwzięcia, które:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • dla robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z cytowaną ustawą, nie wymaga pozwolenia a wyłącznie zgłoszenia, rozbiórka:

 • budynków i budowli – które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz, które nie są objęte ochroną konserwatorską (o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości);
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki;
 • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Natomiast pozwolenie na rozbiórkę będzie nam potrzebne, gdy będziemy przystępowali do rozbiórki:

 • „budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską,
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej,
 • budynki i budowle o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości,
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
 • wpisane do rejestru zabytków,
 • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznane za pomnik historii,
 • znajdują się w parku kulturowym podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”.

Katalog dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, może różnić się w zależności od omawianego przypadku, jednakże podstawowymi dokumentami potrzebnymi nam do rozbiórki wiaty będą:

 • zgłoszenie zamiaru rozbiórki,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • dokumentacją strzałową (w przypadku używania metody wybuchowej),
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Właściwymi organami do załatwienia tego typu sprawy jest:

 • starostwo powiatowe;
 • urząd wojewódzki;
 • urząd dzielnicy;
 • urząd miasta na prawach powiatu.

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy
logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r. | Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata | 05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron